Nome Kata

Tempo Medio
(sec)

Taikyoku

40

Heian Shodan

40

Heian Nidan

40

Heian Sandan

40

Heian Yondan

50

Heian Godan

50

Tekki Shodan

50

Bassai Dai

60

Jion

50

Kanku Dai

90

Empi

60

Tekki Nidan

50

Hangetsu

60

Bassai Sho

60

Kanku Sho

90

Sochin

60

Nijushiho

60

Tekki Sandan

50

Jitte

60

Chinte

60

Meikyo

60

Jiin

60

Gankaku

75

Wankan (*)

40

Unsu

60

Gojushiho Dai

90

Gojushiho Sho

90

Gangaku Sho

90

(*)Tutti i KATA hanno due KIAI, eccetto Wankan che ha un solo KIAI

Pin It on Pinterest

Share This